Aile HukukuMakalelerimiz

Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma dilekçesinin hazırlanması ve mahkemeye sunulması ile birlikte boşanma davası açılır. Boşanmak için sunulacak dilekçenin içeriği, tarafların anlaşmalarına göre, anlaşmalı boşanma dilekçesi veya çekişmeli boşanma dilekçesi olarak ikiye ayrılır.

Bu yazımızda boşanma dilekçesine ilişkin genel bilgiler paylaşılmış olup, hukuki uyuşmazlığınıza ilişkin detaylı bilgi için iletişim bölümündeki bilgilerden Çapa Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Boşanma Davasında Süreç

Boşanma davası süreci, eşlerin boşanma kararı alması ile boşanma davası süreci başlar. Daha sonra taraflardan biri boşanma davasına ilişkin dilekçesini yetkili aile mahkemesine verir ve yargılama süreci başlar. Yargılama neticesinde mahkeme boşanma kararı verir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesini Kim Yazar?

Anlaşmalı boşanma dilekçesini taraflardan birinin talebi üzerine avukatların hazırlamasında fayda bulunmaktadır. Her ne kadar anlaşmalı boşanma davası tarafların boşanma hususunda anlaştığını gösterse de boşanma süreci sadece evli olan çiftin ayrılması anlamına gelmemektedir. Müşterek çocuklar, malvarlıkları, eşyalar, tazminat ve nafaka hususlarında anlaşması anlamına da gelmektedir. Boşanma dilekçesinin yazımı ve davasının takibinde bir avukat ile çalışmakta fayda vardır. Anlaşmalı boşanma protokolüne yazılmayan, atlanan bir hususla ilgili daha sonra boşanan eşler mahkeme yolu ile karar almak zorunda kalabilirler.

Boşanma Dilekçesinde Neler Yer Almalıdır?

Boşanma dilekçesinde bulunması gerekenler çekişmeli ve/veya anlaşmalı boşanma dilekçesi olmasına göre değişiklik gösterebilir. Anlaşmalı boşanma dilekçesinde boşanma hususları, velayet, mal paylaşımı, nafaka, ve sair hususlar yer almalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü ile boşanma ve boşanmaya bağlı sair hususları taraflar kendileri belirlerler. Bununla birlikte çekişmeli boşanma dilekçesinde de bu hususlar konusunda davacı taraf taleplerini iletir ve boşanma sebeplerini açıklar ve mahkemeden yargılama sonucunda karar vermesini beklerler.

Boşanma dilekçesinde yer alması gereken hususları kısaca belirtmemiz gerekirse;

 • Mahkemenin adı.
 • Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
 • Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
 • Varsa, davacı avukatının adı, soyadı ve adresi.
 • Davanın konusu ve/veya dava değeri.
 • Davacının iddiasının dayanağı olan tüm vakıa ve olayların açık ve net özetleri.
 • İddia edilen her bir vakıanın hangi deliller ile ispat edileceği.
 • Dayanılan hukuki sebepler.
 • Açık bir şekilde davadaki talepler.
 • İmza.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI : (…)

VEKİLİ   : AV. BUĞRA ÇAPA

DAVALI : (…)

KONU: Evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle TMK m.166 kapsamında tarafların anlaşmalı boşanmasına karar verilmesi talepli dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR:

Davacı ile Davalı …/…/…. tarihinden bu yana evlidir. Bu evlilikten …/…/… doğumlu müşterek çocuk TC Kimlik Numaralı …. bulunmaktadır.

Davacı ile Davalı uyum sağlayamadığından müşterek hayat çekilmez bir hale gelmiş, evliliğin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmamıştır.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle TMK m.166 kapsamında tarafların anlaşmalı boşanmasına karar verilmesi için işbu davanın açılma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: TMK, HMK ve sair hussular.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus kayıtları, protokol, tanık beyanları, Yargıtay ve BAM içtihatları ve ikamesi mümkün her türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve re’sen dahi gözetilecek nedenlerle;

Türk Medeni Kanunun 166. maddesi uyarınca Davacı ile Davalının boşanmalarına,

Ekte sunulan protokolün aynen hüküm altına alınmasına karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

AV. BUĞRA ÇAPA

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği / Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: (…)

VEKİLİ: AV. BUĞRA ÇAPA

DAVALI: (…)

KONU: Evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle TMK m.166 kapsamında tarafların anlaşmalı boşanmasına karar verilmesi talepli dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR:

Davacı ile Davalı …/…/…. tarihinden bu yana evlidir. Bu evlilikten …/…/… doğumlu müşterek çocuk TC Kimlik Numaralı (…) bulunmaktadır

Taraflar arasında son birkaç yıldır devam eden bir geçimsizlik mevcuttur. Son 4 aydır müvekkil yönünden bu anlaşmazlık hali çekilmez hale gelmiştir. Davalı taraf müvekkile karşı argo kelimeler kullanmakta, müşterek çocuk da bu tartışmalara ve davalı tarafından sarf edilen sözlere şahit olmakta ve psikolojisi bozulmaktadır.
Davalı taraf, müvekkile psikolojik şiddetin yanında ekonomik şiddet uygulamıştır, ev ekonomisine katkıda bulunmamış ve hiçbir masrafa bir eş olarak yardım etmemiştir. Bununla birlikte davalı taraf müvekkile fiziksel şiddet uygulamış olup, müvekkilin (…) tarihli darp raporu dilekçe ekindedir.

Müvekkil (…) mesleğini icra etmekte olup, evlilik birliğinin sona ermesi ile birlikte evlilikte sahip olduğu maddi imkanlara sahip olamayacaktır. Dolayısıyla 3.000 TL’den az olmamak üzere yoksulluk nafakası, müşterek çocuğun bakım ve giderlerinin karşılanması için 3.000 TL iştirak nafakası, müvekkilin evlilik birliği süresince uğradığı manevi zarar sebebiyle ….. TL manevi tazminata ve … maddi tazminat talep etmekteyiz. Müşterek çocuğun velayetinin müvekkile bırakılmasına ilişkin hüküm kurulması talep gerekliliği hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK, HMK, 6284 sayılı yasa ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: Aile Nüfus kaydı, Mali ve sosyo ekonomik durum araştırma yazıları, Tanık, (İsim ve adresleri bilahare sayın mahkemeye bildirilecektir), Bilirkişi,, Keşif,, Sosyal inceleme raporları, Kolluk tutanakları, SMS ve Whatsapp mesajlaşmaları, Ses kayıtları, Banka hesap ekstreleri, Yargıtay ve BAM ilamları, Uzman Mütalaaları ve ikamesi mümkün her türlü yasal delil

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz ve izahına çalışılan ve ayrıca sayın mahkemenizce re’sen nazara alınacak hususlar neticesinde;

 • DAVAMIZIN KABULÜ ile tarafların, davalının tam kusurlu davranışları sebebiyle TMK’nın 166/1. maddesi uyarınca EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMALARINA,
 • Müşterek çocukların velayetinin müvekkil ANNEYE VERİLMESİNE,
 • Müvekkil lehine aylık 3.000 TL tedbir-yoksulluk, müşterek çocuk Ahmet lehine aylık 2.000 TL tedbir-iştirak, Nur lehine aylık 3000 TL tedbir-iştirak nafakasına hükmedilmesine,
 • Müvekkil lehine … TL maddi, … TL manevi tazminata hükmedilmesine,
 • Davalı aleyhine 6284 sayılı yasanın 5/1 a,b,c,d,e,f maddesi uyarınca tedbir kararı verilmesine,
 • Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine,
 • Karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

AV. BUĞRA ÇAPA

Mahkemeye Boşanma Dilekçesi Örneği Nasıl Verilir?

Avukat ile birlikte başlatılan boşanma davası dilekçesi UYAP sistemi üzerinden avukat tarafından sunulabileceği gibi, yetkili mahkemenin hukuk mahkemesi ön bürosundan da sunulabilir. Dava dilekçesi ile birlikte delillerin de verilmesi gerekmektedir. Fiziken sunulan dava dilekçesinden 2 nüsha sunulmalıdır.

Avukatsız Boşanma Dilekçesi Yazılır Mı?

Boşanma dilekçesinin avukat tarafından yazılması zorunlu değildir. Ancak boşanma sürecindeki tarafların yaşadığı psikolojik olarak yıpranmış olduğu göz önüne alındığında yaşanan her şeyi doğru bir şekilde ifade etmelerinin zor olması kuvvetle muhtemeldir. Bununla birlikte hukuki olarak kendisini tam anlamıyla ifade etmesi de mümkün olmayacaktır.

Boşanma Dilekçesi Verildikten Kaç Gün Sonra Mahkeme Olur?

Boşanma dilekçesinin verilmesiyle birlikte duruşma günü açısından kesin bir süre vermemekle birlikte mahkemelerin duruşma yoğunluğu göz önüne alınarak dilekçe aşamasından sonra hızlı bir şekilde 3 ay ile 7 ay arasında duruşma günü aile mahkemesinin sıralamasına göre belirlenmektedir.

Tek Taraflı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Tek taraflı boşanma dilekçesi, ancak çekişmeli boşanma davalarında mümkündür. Davacı dilekçesini verdikten sonra davalı taraf dava dilekçesine cevap dilekçesi sunacaktır.

E-Devlet Üzerinden Boşanma Dilekçesi Verilir Mi?

E-devlet üzerinden boşanma davası açılamayacağından sebeple boşanma dilekçesi de verilemeyecektir

Av. Yonca İşsever Çapa

Av. Yonca İşsever Çapa, Özel Çamlıca Bilfen Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır. 2018 yılında Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!