Ceza HukukuMakalelerimiz

Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit suçunda mağdura, bir kötülükte bulunulacağı beyan edilmekte bu yolla da kişinin iç huzuru ortadan kaldırılmaktadır. Tehdit suçunun oluşması için salt bir kötülüğün karşı tarafa bildirilmesi yeterli olmakta, ayrıca bir zarar ya da zarar tehlikesi neticesinin gerçekleşmesi aranmamaktadır.

Bu yazımızda tehdit suçu ve cezasına ilişkin genel bilgiler paylaşılmış olup, hukuki uyuşmazlığınıza ilişkin detaylı bilgi için iletişim bölümündeki bilgilerden Çapa Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Tehdit Suçu Nedir? (TCK 106)

Tehdit suçu genel ve tamamlayıcı bir suç tipidir. Tehdit suçunda, bizzat mağdurun veya yakınlık duyduğu üçüncü bir kişinin; vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden veya malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratılacağından veya sair bir kötülük edileceğinden veya başkaca bir kötülük yapılacağının mağdura bildirilmesi söz konusudur.

Tehdit Suçu ve Cezası

Başka bir anlatımla tehdit, gerçekleşmesi failin iradesine bağlı olarak gelecekte bir kötülüğün meydana geleceğini bildirmektir. Burada, fail mağduru gelecekte bir kötülüğü gerçekleştireceğini söylemektedir. Bu nedenle, “senin böyle yapacağını bilseydim vaktinde seni döverdim” türünden, gelecekte bir kötülük yapılacağı beyanını içermeyen, geçmişe dönük bildirimler tehdit suçunu oluşturmaz.

Alenen Tehdit Suçu

TCK M.106 uyarınca tehdit suçu belirli kişi veya kişiler yönünden geçerli olmakta olup herhangi bir aleniyet yoktur. Ancak tehdit eyleminin aleni bir şekilde gerçekleşmesi halinde TCK M.213 uyarınca, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu oluşacaktır.

TCK M.213/1’e göre; “Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

TCK M.213/2 uyarınca; “Suçun silahla işlenmesi halinde, verilecek ceza, kullanılan silahın niteliğine göre yarı oranına kadar artırılabilir.”

Basit Tehdit Suçu

TCK M.106/1’ya göre; “bir başkasını, kendisinin veya yakınının yaşamına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden” veya malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle” tehdit edilmektedir.

TCK M.106/1 uyarınca, tehdidin yönelik olduğu hukuksal değer, “kişinin yaşamı”, “vücut dokunulmazlığı”, “cinsel dokunulmazlığı”, “malvarlığı” veya bunlar dışında hukuksal açıdan korunan herhangi bir değer olarak açıklanmıştır.

Tehdit Suçunun Cezası 2024

Tehdit suçunun cezası TCK M.106/1 uyarınca; “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle:12/5/2022-7406/6 md.) Bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.”

Tehdit Suçu Sonrası Tazminat Davası

Tehdit suçuna maruz kalan mağdur taraf bu eylem vesilesiyle, tehdit suçunu işleyen kişiye karşılık tazminat davası açabilir. Tehdit suçunun mağduru olan taraf, tehdit suçu hasebiyle kişilik hakları bakımından uğramış olduğu; acı, elem, keder, ızdırap ve sair durumlar nedeniyle, tehdit suçunu işleyen kişiye karşılık manevi tazminat davası açabilir.

6698 sayılı TBK’nun 58/1 maddesi uyarınca; “kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir.” Manevi tazminat talebi ve miktarının mağdur tarafından Mahkeme’de net bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

Ceza Avukatı Desteği Almak Neden Önemli?

Tehdit suçu yönünden; hem şikayetçi/katılan hem de şüpheli/sanık bakımından gerek soruşturma (savcılık) gerekse kovuşturma (yargılama) sürecinde avukat desteği önem arz etmektedir. Şikayetçi bakımından, tehdit suçu vesilesiyle, tehdit konusunu oluşturan hukuksal değerlere yönelik olarak bir saldırının gerçekleşme olasılığına karşılık, suçu işleyen kişinin cezalandırılması ve sonrasında talep edilebilecek manevi tazminat halleri mağdur bakımından önemlidir. Tehdit suçu ile yargılanan şüpheli veya sanık bakımından ise eğer ki şartları ve gerekçeleri var ise beraat veya indirimli ceza nedenleri ceza avukatı vasıtasıyla incelenir.

Tehdit Suçunun Unsurları

Tehdit, genel kasta işlenebilen bir suçtur. Öfke ile işlenen suçlarda da kast unsuru gerçekleşebilir. Yargıtay’ın kararları da bu yöndedir. Bu nedenle fiili işlediği sırada kızgınlığın etkisinde olan failin irade yeteneğindeki azalma, kusurluluk bağlamında cezanın tayininde dikkate alınabilir. Suçun manevi unsurunun gerçekleşmesi bakımından önemli olan bu davranışın bir kimseyi korkutma kastıyla yapılmış olmasıdır. Bu neden failin, zararı gerçekten gerçekleştirme niyetinde olup olmaması önem taşımadığı gibi, hangi amaçla kötülüğü gerçekleştireceğini beyan ettiği de önemli değildir.

Örneğin; şaka yapma veya bir hakkı savunma iradesi gibi nedenlerle tehdit fiilinin işlenmesi durumunda da (fiilin objektif olarak korkutucu olma niteliğine sahip olması kaydıyla) tehdit suçu oluşur. Yargıtay’a göre, suçun oluşması bakımından sözlerin “ciddi olarak” söylendiği kabul edilmelidir. Bundan kasıt, failin tehdidi gerçekleştirmeye niyetli olması değildir, bu kıstası tehdidin objektif olarak korkutucu olması gerekliliği bağlamında değerlendirmek gerekir. Tehdit suçu olası kastla da işlenebilir, böyle bir durumda ceza indirilir. Şayet fail, tehdit ettiği saldırı veya zararın haksız olduğunu bilmiyorsa, diğer bir deyişle, hakkı olan bir hususu yapma tehdit ettiğini sanıyorsa kusurlu sayılmaz (TCK M.30/son).

Tehdit Suçunun Nitelikli Halleri

Tehdit suçunun;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanımayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi durumunda ceza arttırılır (TCK M.106/2).

Öte yandan tehdit suçunun terör amacıyla bir terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi “terör suçu” sayılır ceza ağırlaştırılır.

Tahdit Suçunda HAGB

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmasını ifade eder (CMK 231/5). Burada da farklı bir tür erteleme, başka bir ifadeyle ceza kanunundaki ertelemeye nazaran daha lehe sonuçlar doğuran bir durum söz konusudur. Tehdit suçunda ceza miktarının 2 yıl veya daha az olması halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) uygulanması mümkündür.

Tehdit Suçunda Adli Para Cezası

Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından tehditte veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. Dolayısıyla tehdit suçunun, bir başkasını, kendisinin veya yakınının yaşamına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle oluşması halinde ve yine tehdit suçunun nitelikli hallerinin oluşması halinde adli para cezası gündeme gelmeyecektir.

Tehdit Suçunda Etkin Pişmanlık

Suçun bütün unsurlarıyla tamamlanmasından sonra failin bazı pişmanlık gösteren hareketler yapması durumunda, bu hareketler dolayısıyla faile ceza verilmemesini veya cezada indirim yapılmasını ifade eden kuruma “etkin pişmanlık” adı verilmektedir. Etkin pişmanlık hükümleri sadece düzenlendikleri suçlar bakımından uygulanabilmekle birlikte, tehdit suçunda etkin pişmanlık hükümleri uygulanmamaktadır.

Tehdit Suçunda Soruşturma ve Kovuşturma Süreçleri

TCK M.106/1 c.1’de belirtilen durumlarda re’sen, TCK M.106/1 c.2’de belirtilen durumda ise şikayet üzerine soruşturma ve kovuşturma yapılır. Bu bakımdan, “hayat, vücut veya cinsel dokunulmazlık” dışındaki hukuksal yararlara yönelik saldırı tehditlerinin soruşturulması ve kovuşturulması için şikayet şartı aranacaktır. TCK M.106/2’de öngörülen nitelikli haller söz konusu olduğunda ise, hangi tür hukuksal yarara saldırı gerçekleştirildiği beyanında bulunulduğuna bakılmaksızın soruşturma ve kovuşturma re’sen yapılmalıdır.

Tehdit Suçunda İspat

Tehdit suçunda, şikayetçi veya şüpheli taraf birçok hususu ispat olarak soruşturma ve kovuşturma evresinde kullanabilmektedir. Bu suçta, mesaj içerikleri, tanık anlatımları, gerektiğinde ses kayıtları, şikayetçi ve/ veya şüpheli ifadeleri ispat bakımından değerlendirilecektir.

Gözaltı ve Tutukluluk Hali

Tehdit suçunda, şüphelinin ifade verilmek üzere kendisine tebligat çıkarılması veya çağrı yapılmasına rağmen, ifadeye dahil olmaması durumunda yakalama kararı ile birlikte gözaltına alınması durumu gündeme gelebilir. Tehdit suçunun basit halinde tutuklanma kararı söz konusu değildir ancak tehdit suçunun nitelikli halinde ise olayın niteliğine göre tutukluluk hali gündeme gelebilir.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Tehdit suçunda görevli mahkeme; Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Tehdit suçunda yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemesidir.

Tehdit Suçunda Örnek Şikayet Dilekçesi

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Müşteki : (İsim – Soyisim)

Vekili : Av. Buğra ÇAPA

Şüpheli : (İsim – Soyisim)

Konu : Suç uydurma suçuna ilişkin suç duyurumuzu ihtiva eden dilekçemizdir.

Müvekkil (…) , Sanık’ın sevk ve idaresindeki aracın sağından ya da solundan geçmeye çalıştığı her fırsatta Sanık, Müvekkilin aracının önün kesmiş ve sıkıştırmıştır. Nihayetinde aracından inerek Müvekkilin aracının yanına gelen Sanık Sinan, Müvekkilimi (“öldürürüm”) ifadesi ile alenen öldürmekle tehdit etmiştir. Arabadaki 5 yaşındaki kızını koruma içgüdüsüyle önce aracın camını kapatan Müvekkil, Sanık’a arabalarda çocukların bulunduğunu hatırlatarak Sanık’ı sakinleştirmeye çalışmıştır. Bunun üzerine aracına dönen Sanık yoluna devam etmiştir.

Müvekkil, yoğun ilerleyen trafikte Bostancı kavşağından bir an önce dönebilmek için acele ile aracını kullanmaya devam etmiş, bu sırada da Sanık’la tekrar denk gelmiş ve Sanık’ın aracını sollamaya çalışmıştır. Öncesinde de Sanık’ın kendisini “gebertirim” şeklinde sözü ile “öldürmekle” tehdit etmesi karşısında Müvekkil, Sanık’ın arabasından yanında bir şeyler alıp tekrar inmesi ve bu kez diğer Sanık Sinan’ın eline beline götürmesi üzerine can havliyle olay yerinden kaçmaya ve öncelikle arabada bulunan 5 yaşındaki çocuğunu sonra da kendisini korumaya çalışmıştır. Arz ve izah etmeye çalıştığımız sebeplerle sanık yanın TCK m.106/1 uyarınca cezalandırılması gerekliliği izahtan varestedir.

Netice ve Talep : Sanık tarafın TCK m.106/1 uyarınca tehdit suçundan cezalandırılmasına, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin Sanık tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

Örgüt İsmi Kullanılarak Tehdit Suçu

Bu nitelikli hal, bir yandan kötülüğün birden çok kişiden geleceğini belirtmesi, diğer yandan kaynağı gizli olan bir gücün ortaya çıkaracağı korkunun etkisinin daha fazla olması gerekçesine dayanır.

Suç örgütünün gizli olması gerekmemektedir. Örgütün gerçekten var olması da aranmaz; var olduğunun sanılması, gerçekte mevcut olmayan bir suç örgütünün adı zikredilerek korkutucu etkinin arttırılması yeterlidir. Örneğin, tehdit mektubunun altına aslında var olmayan “İntikamcılar Çetesi” adına ibare düşülmesi gibi. Nitelikli halin uygulanması için failin bu örgütün üyesi olmasına gerek yoktur. Ancak fail, mağdura bu bağlantı olduğunu veya en azından isterse o örgüt elemanlarını kullanabileceğini bildirmeli ya da bu konuda bir irtibata uyandırmalıdır ki, bu nitelikli hal uygulansın. Fail aynı zamanda suç örgütünün de üyesi ise, hem suç örgütünden (TCK m.220) hem de nitelikli tehditten dolayı cezalandırılır.

İmzasız Mektup, E-Mail Yoluyla Tehdit Suçu

Bu nitelikli hal, bu durumun, failin ahlaki kötülüğünü göstermiş, mağdurun iç dünyasına daha fazla etki yapmış ve mağdurun kendisini savunma yeteneğini azaltmış olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Her ne kadar kanunda “mektup”dan söz edilmekte ise de, bundan anlaşılan “yazı” olup, bunun mektup biçiminde olması gerekmez. Bununla birlikte, telefon aracılığıyla tehdit bakımından bu nitelikli hal uygulanmayacaktır. Yargıtay da, cep telefonuna mesaj yollamak suretiyle tehdit etme fiilinin bu kapsamda değerlendirilmeyeceğine karar vermiştir.

Birden Fazla Kişiyle Birlikte Tehdit Suçu

Bu nitelikli hal, bir taraftan mağdurun duyduğu korkunun yoğunluğuna, diğer taraftan da kendisini savunma olanağının azalmasına dayanmaktadır. Türk Ceza Kanunu nitelikli halin uygulanması için “birden fazla kişi”nin varlığını yeterli görmüştür. Birden fazla kişinin tehdit suçunu birlikte işlediğinden söz edilebilmesi için asgari sayıdaki faillerin hepsinin birlikte fail olarak (TCK m.37/1) suçu işlemiş olması gerektiği için, azmettiren ve yardım edenler asgari sayının belirlenmesinde göz önünde bulundurulmaz. Tehdit suçunda “birlikte faillik” için aranan tipte öngörülen hareketin çoğu durumda birlikte gerçekleştirilmesi mümkün olmayacağından (TCK m.37/1) nitelikli halin uygulanma alanı oldukça sınırlıdır.

Kendini Tanınmayacak Hale Koyarak Tehdit Suçu

Nitelikli halin gerekçesini, tehdidin meydana getirdiği korkunun ağırlığı, mağdurun kendisini savunma ve faili teşhis olanağının azalması oluşturur. “Kendisini tanınmayacak hale koymak” deyiminden anlaşılması gereken, failin dış görünüş bakımından kim olduğunun bilinmemesini sağlayacak duruma gelmiş olmasıdır.

Örneğin; takma sakal-bıyık, kar maskesi takarak suçun işlenmesi. Bu nedenle, bu nitelikli hal ancak yüze karşı işlenen tehdit suçunda uygulanabilir. Nitelikli halin uygulanması için failin kendisini tanınmayacak engel değildir. İştirak halinde işlenen suçlarda tüm suç ortaklarının kendisini tanınmamış hale getirmiş olmasına gerek yoktur. Diğerleri tanınsa bile, faillerden yalnızca birisinin kendisini tanınmayacak hale getirmesi durumunda da nitelikli hal tüm suç ortakları bakımından uygulanabilir. SMS ile yapılan tehditler bakımından Yargıtay bu nitelikli halin uygulanacağına karar vermiştir.

Silahla Tehdit Suçu

Söz konusu nitelikli hal, silahın, mağdur üzerindeki korkunun etkisini artırdığı düşüncesine dayanmaktadır. Silahın ne anlama geldiği TCK m.6/f’de açıklanmıştır. Bunun için failin olması yeterli olmayıp, bunu kullanmış olması da gerekir. Bundan anlaşılması gereken ise, silahın mutlaka mağdura yönetilmesi olmayıp, tehdidin korkutucu etkisini arttırmak amacıyla silahtan herhangi biçimde yararlanmadır. Yargıtay’ın görüşü de aynı doğrultuda olup, silahın kılıf içinde bulunduğu, tabancanın belde sokulu olduğu bir durumda iken tehdit içeren sözlerin söylenmesi durumunda nitelikli halin uygulanmayacağı kabul edilmektedir. Buna karşılık, failin belindeki silahı göstermesi yeterli değildir.

Tehdit Suçu Şikayete Tabi Midir?

Tehdit suçu kural olarak şikayete tabi bir suç değildir ve re’sen soruşturma süreci yürütülür. Ancak tehdit suçu her ne kadar şikayet tabi bir suç olmasa da, suçu işleyenin, mağduru, malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine tehdit suçu gündeme gelir, dolayısıyla bu minvaldeki tehdit suçu şikayete tabi bir suçtur.

Tehdit Suçu Uzlaşmaya Tabi Midir?

Şikayete tabi olmayan suçlar uzlaştırmaya da tabii değildir. Ancak, tehdit suçu bakımından malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle suçun işlenmesi halinde ise, tehdit suçu mağdurun şikayeti üzerine oluşacağından uzlaştırmaya tabiidir.

Tehdit ve Şantaj Suçu Arasındaki Farklar

Tehdit ve şantaj eylemleri yer yer birbiri ile karıştırılabilmektedir. Tehdit suçunda daha çok mağdur bakımından korkutma saiki ön planda olmakta iken, şantaj suçunda ise mağdur bakımından haksız bir menfaat elde etmek amacı bulunmaktadır. Tehdit ve şantaj suçunu birbirinden ayıran esaslı durum ise haksız bir şekilde çıkar sağlamaktır. Örneğin; “seni gebertirim” tehdit suçunu oluşturmakla birlikte, “bu parayı bana vermezsen seni herkese karşılık rezil ederim, bitiririm” tarzındaki cümleler haksız bir menfaat sağlamak maksadıyla söylendiğinden şantaj suçunu oluşturur.

Av. Buğra Çapa

Av. Buğra Çapa, Tekirdağ Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır. 2019 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!