Aile HukukuMakalelerimiz

Vasi Tayini Dilekçesi

Vesayet, velayet altında bulunmayan küçüklerin ve bazı istisnai hallerde erginlerin korunması amacıyla kabul edilen hukuki bir durumdur. Vasi tayini TMK’nın 413 ila 431’inci maddeleri ile düzenlenmiştir.

Vasi Tayini Nedir?

Vasi tayini, bir kişinin malvarlığı, maddi ve manevi menfaatlerini korumak amacıyla yapılmaktadır.

Vasi tayin edilen kişi vesayet altına alınan kişinin malvarlıkları ile maddi ve manevi menfaatleri üzerinde tasarruf etme hakkına sahip olacaktır. Ancak vasi, yapmış olduğu bu tasarruflardan hukuki ve cezai olarak da sorumlu olacaktır.

Vasi tayini, yaş küçüklüğü, kısıtlanma, hürriyet bağlayıcı ceza alma veya kişinin kendi isteğinden kaynaklı olabilir. Vasi tayini ile birlikte vasi, vesayet altındaki kişinin tüm malvarlığı üzerinde tasarruf etmeye hak sahibi olamayacaktır. Bazı işlemler için vasi tayinine karar veren kurumdan izin alması gerekmektedir.

Taşınmaz alım, satım, rehin, ödünç verilmesi, borç ödemeden aciz beyanı, olağan dışı yapı işleri gibi tasarruflarda vasinin vasi tayinine karar veren kurumdan ayrıntılı bir onam, yetki belgesi alması gerekmektedir.

Vasi Tayini Kararı Nasıl Alınır?

Vasi tayini kararı, görevli mahkemede dava açıldıktan sonra vesayet altına alınmak istenen kişinin akıl sağlığı ve fiziksel sağlığı ile alakalı olarak resmi sağlık kurulundan sağlık raporu alınır.

Mahkemece alınan bu rapora bilirkişi raporu denir. Alınan sağlık raporu ile kişinin vesayet altına alınıp alınmaması hususunda görüş bildirilmektedir.

Sağlık kurumundan alınan rapor ile birlikte hakim vesayet altına alınan kişiyi huzurunda görmek ve dinlemek isteyebilir. Hakim tüm bu hususları göz önüne alarak vasi atanmasına, vasinin hangi alanlarda işlem yapabileceğine karar verebilir.

Vasi Tayini İçin Gerekli Belgeler, Görevli ve Yetkili Mahkeme

Vasi tayini amacıyla istenen belgeler vesayet altına alınan kişinin sağlık veya akıl sağlığı durumunu belirten resmi sağlık kurumundan alınan belgeler, bilirkişi raporu, vasi adayı ile bağı ve ikametidir.

Vasi tayini için Görevli Mahkeme “Sulh Hukuk Mahkemeleri olup”, Yetkili Mahkeme, “vesayet altına alınacak olan küçük ya da ergin kişinin yerleşim yeri mahkemesidir.”

Vasi Tayinini Kim Talep Edebilir?

Öncelikli olarak belirtmemiz gerekir ki, sadece gerçek kişiler vasi talebinde bulunabilir ve vasi olabilirler. Tüzel kişilerin vasi talep edebilme yetkisi bulunmamaktadır.

Bir kişinin yaşının küçük olması, akıl sağlığının yerinde olmaması ya da alkol bağımlılığı, savurganlık gibi kötü alışkanlıklarının olması halinde bu kişilerin eşleri, alt ve üst soyları vasi tayini talep edebilirler.

Noterden Vasi Tayinliği Alınabilir mi?

Vasi tayini ancak ve ancak mahkeme kararı ile mümkündür. Mahkeme kararı haricinde başkaca hiçbir kurum ve kuruluşça düzenlenen veya onaylanan vasi belgesinin gerçekliği bulunmamaktadır. Bir diğer anlatımla noterden vasi atanması mümkün değildir.

Vasi Tayini Dava Dilekçe Örneği

T.C.

İSTANBUL ANADOLU (…) SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TALEP EDEN : (İsim – Soyisim) (TC:)

(Adres.)

VEKİLİ : Av. Buğra ÇAPA

TALEP EDİLEN : (İsim – Soyisim) (TC:)

(Adres.)

KONU  : Vasi Tayini Talebimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR :

 • Vasi atanması, ergin kişilerin kanunda sayılan hallerde menfaatlerinin korunması adına işlem ehliyetlerinin sınırlandırılması ve vesayet makamına bırakılmasını sağlayan bir kurumdur. Vesayet altına alınmayı gerektiren durumlardan bir tanesi de ergin kişinin kanunda belirtilen hallerde kısıtlanarak kendisine vasi tayin edilmesi durumudur.
 • 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun TMK 403/1 maddesi ile vasilik kavramı açıklanmış olup, kanunun ilgili hükmü şu şekildedir; “Vasi, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukukî işlemlerde onu temsil etmekle yükümlüdür.”
 • TMK M.462 ile de kayyımın kısıtlıların menfaatine olmak koşuluyla yapabileceği hukuki işlemler açıkça belirlenmiştir. Bunlar;
 1. Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir ayni hak kurulması,
 2. Olağan yönetim ve işletme ihtiyaçları dışında kalan taşınır veya diğer hak ve değerlerin alımı, satımı, devri ve rehnedilmesi,
 3. Olağan yönetim sınırlarını aşan yapı işleri,
 4. Ödünç verme ve alma,
 5. Kambiyo taahhüdü altına girme,
 6. Bir yıl veya daha uzun süreli ürün ve üç yıl veya daha uzun süreli taşınmaz kirası sözleşmeleri yapılması,
 7. Vesayet altındaki kişinin bir sanat veya meslekle uğraşması,
 8. Acele hallerde vasinin geçici önlemler alma yetkisi saklı kalmak üzere, dava açma, sulh olma, tahkim ve konkordato yapılması,
 9. Mal rejimi sözleşmeleri, mirasın paylaştırılması ve miras payının devri sözleşmeleri yapılması,
 10. Borç ödemeden aciz beyanı,
 11. Vesayet altındaki kişi hakkında hayat sigortası yapılması,
 12. Çıraklık sözleşmesi yapılması,
 13. Vesayet altındaki kişinin bir eğitim, bakım veya sağlık kurumuna yerleştirilmesi,
 14. Vesayet altındaki kişinin yerleşim yerinin değiştirilmesi”dir.

Vesayeti talep edilen (…) ‘in engellilik (konuşma, yürüme zorluğu, işitme kaybı, ve sair tüm rahatsızlıkları) durumu yani %90 oranında tam bağımlı olarak engelliliği mevcuttur. Dilekçemiz ekinde T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 14.10.2022 Tarih ve (…) Numaralı 5 yıl süre ile geçerliliğini koruyan heyet raporunu sunmaktayız. Vesayeti talep edilen (…)’in mevcut olduğu göz önünde bulundurulduğunda kendi menfaatlerini koruması bakımından ve hukuki işlemlerde kendisini temsil etmesi bakımından vasiye ihtiyaç duyduğu açıkça ortadadır.

VESAYETİ TALEP EDİLEN (…) MÜTEVEFFA KOCASI (…) İSİMLİ KİŞİNİN VEFATI NEDENİYLE;

Bağlanan veya bağlanacak olan ölüm aylığı maaşı, maaş farkları, sosyal yardım paralarını ve buna bağlı olarak her ne ad altında olursa olsun tarafıma ödenecek bilumum paraları her verildikçe T.C. HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN BİLUMUM şubesinden veya havale edileceği diğer şubelerden yada P.T.T. şubelerinden talep tahsil ve ahzu kabza, ibraya, yoklamaları yaptırmaya, imzalanması gereken her türlü belge, makbuz ve tüm banka ve P.T.T. işlemlerini imzaya, bilimum PTT veya banka şubelerinde maaş hesapları açmaya, hesap açılışı için gerekli olan hesap açılış sözleşmelerini ve diğer belgeleri imzalamaya, gerekirse ve/veya takdir edilirse başka bankaya veya P.T.T. şubesine nakletmeye, verildiğinde maaş hesabıyla ilgili olarak, ilgili banka veya P.T.T. şubelerine başvurarak ATM(bankamatik) kartı talep etmeye, kartı ve şifresini teslim almaya, ATM(bankamatik) kartını kullanmaya, yenilemeye, süresini uzatmaya, kaybı halinde yeniden talep etmeye ve teslim almaya, A.T.M. makinesi içinde kalması halinde ilgili banka veya P.T.T. şubesinden teslim almaya, gerekli evrak ve belgeyi imzaya, hesap özeti, ekstre ve ayrıntılı dökümlerini almaya,

EMEKLİLİK İŞLEMLERİ : Muris (Ahmet …)’in adına Sosyal Güvenlik Kurumuna ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara müracaatla emeklilik işlemlerimi takip ve imza ile neticelendirmeye, prim günlerimi toplattırmaya, birleştirmeye, eksik ödenen olduğunda ödemeye, taksitlendirmeye, taksitleri ödemeye, yazılı ve sözlü müracaatlarda bulunmaya, dilekçeler örnek almaya, sunmaya ve imzalamaya, yanlışlıkları düzelttirmeye, dosyalarımı incelemeye, yazışmalarda bulunmaya, imzaya, emekli maaşımın yatırılacağı bankaya müracaatla adıma maaş hesabı açtırmaya, hesap açtırma ile ilgili olarak gereken sözleşme ve diğer belgeleri imzalamaya, emekli maaşının ilgili banka ve banka şubesine veya P.T.T. müdürlüklerine ve şubelerine yatırılmasını sağlamaya, nakil ettirmeye, ayrıca nüfus müdürlüklerinden vukuatlı nüfus kayıt örneği ve adrese dayalı ikametgah belgesi almaya, yapılması gereken iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye, imzası ile neticelendirmeye, ve ayrıca ikamete ait barınmadan kaynaklı Elektrik idaresinde abonelik sözleşmesi ve sair gerekli evrak ve belgeleri imzalamaya, sözleşme yenilemeye, süresini uzatmaya sözleşmeden dönmeye/caymaya, hesap özeti, ekstre ve ayrıntılı dökümlerini almaya, Su idaresinde abonelik sözleşmesi ve sair gerekli evrak ve belgeleri imzalamaya, sözleşme yenilemeye, süresini uzatmaya, sözleşmeden dönmeye/caymaya, hesap özeti, ekstre ve ayrıntılı dökümlerini almaya, Doğalgaz idaresinde abonelik sözleşmesi ve sair gerekli evrak ve belgeleri imzalamaya, sözleşme yenilemeye, süresini uzatmaya, sözleşmeden dönmeye/caymaya, hesap özeti, ekstre ve ayrıntılı dökümlerini almaya, yapılması gereken işlemlere ilişkin iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye, imzası ile neticelendirmeye;

eMK M.444 ile vefat eden eşin ardından sağ kalan eş ile ilgili olarak şu şekilde hüküm barındırmaktaydı.

“Müteveffanın karı veya kocası, füruu ile içtima ettikde muhayyerdir; dilerse terekeden yarısının intifa hakkını, dilerse dörtte birinin mülkiyetini alır.

Müteveffanın babası, anası veya bunların füruu ile içtima eden karı veya koca, mirastan dörtte birinin mülkiyeti ile beraber yarısının intifa hakkına; ve büyük babaları ve büyük anaları veya bunların füruları ile içtima eden karı veya koca, terekeden yarısının mülkiyeti ile beraber dörtte birinin intifa hakkına ve bunlar da yoksa bütün mirasın mülkiyetine sahip olur.”

Ezcümle, yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız sebeplerle vasi adayı müvekkile yetki verilmesi ve müvekkil (…)’in vasi olarak tayin edilmesinin gerekliliği hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : TMK, TBK, HMK, ve Sair Tüm Mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Vesayet Altına Alınması istenen kişinin Nüfus Kaydı, T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 14.10.2022 T. ve (…) numaralı rapor, tapu kayıtları, sağlık raporu, mirasçılık belgesi ve sair tüm hukuki deliller.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen sebepler muvacehesinde;

 1. Vasiliği talep edilen (…) adına T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 14.10.2022T. ve (…) numaralı 5 yıl süre ile geçerliliğini koruyan heyet raporunun kabulüne; Sayın Mahkemeniz aksi kanaatte ise tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık raporu alınması için ara karar KURULMASINA,
 2. TMK’nun ilgili hükümleri gereğince müvekkil (…)’in, kısıtlı (…) adına VASİ OLARAK ATANMASI ve kısıtlı adına Kanun’da açıkça belirlenen hukuki işlemleri yapma, kısıtlıya kalan miras payları üzerinde de işlem yapabilme yetkisinin verilmesini, Sayın Mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz.

VASİLİK TALEP EDEN VEKİLİ

Av. Buğra ÇAPA

Av. Yonca İşsever Çapa

Av. Yonca İşsever Çapa, Özel Çamlıca Bilfen Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır. 2018 yılında Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!