Ceza HukukuMakalelerimiz

Adli Sicil Kaydının Silinmesi

Kesinleşmiş hükümlülüklere ilişkin kayıtlar Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ndeki merkezi Adli Sicil’de tutulur.

Bu yazımızda adli sicil kaydının silinmesine ilişkin genel bilgiler paylaşılmış olup, hukuki uyuşmazlığınıza ilişkin detaylı bilgi için iletişim bölümündeki bilgilerden Çapa Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Adli Sicil Kaydı Nedir?

Türk hukukunda, kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbiri hükümlülüklerine ilişkin bilgilerin otomatik işleme tabi bir sistem kullanılarak toplanması, sınıflandırılması, değerlendirilmesi, korunması ve gerektiğinde en çabuk ve doğru biçimde ilgililere bildirilmesine ilişkin yöntem ve esasları belirleyen 5352 Adli Sicil Kanunu’na göre, Yasa’da gösterilen mahkumiyet kararları önce Adli Sicil’e kaydedilir; daha sonra, koşulları gerçekleştirdiğinde Arşiv’e aktarılır.

Adli Sicil Kaydına İşlenen Bilgiler

Adli Sicil Kanunu’nun 4. Maddesinde adli sicile kaydedilecek bilgiler tek tek sayılmıştır. Bu kayıtlar sonsuza kadar saklanamamaktadır. Adli sicil kayıtlarının tümünün silinmesi olanaklıdır.

Disiplin suçları ve sırf askeri suçlara ilişkin mahkumiyet hükümleri, disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar ile idari para cezasına ilişkin kararlar adli sicile kaydedilmediğinden (AdSK 5), silinmesi de söz konusu olamaz.

Adli Sicil’de kayıt altına alınacak olan mahkumiyet kararları şunlardır;

 • Türk vatandaşları hakkında Türk Mahkemeleri tarafından verilen kesinleşmiş mahkumiyet kararları,
 • Türk vatandaşları hakkında yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen kesinleşmiş ve Türk Hukuku’na göre tanınan mahkumiyet kararları,
 • Türkiye’de suç işlemiş olan yabancıların kayıtları

Hangi Kararlar Adli Sicil Kaydında Yer Almaz?

Adli Sicil’deki kayıtlar şu hallerde arşiv kaydına alınır. (AdSK m.9/1) :

 • Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanmış olması,
 • Ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık halinin bulunması,
 • Ceza zamanaşımının dolması,
 • Genel af ilan edilmiş olması

Adli sicil kaydının arşive alınması için talepte bulunulması zorunlu değildir. Adli sicil kayıtları, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce re’sen arşiv kaydına alınır.

O halde, kural olarak, mahkumiyet kararlarının, cezanın infazı tamamlanıncaya kadar adli sicil kayıtlarında; infaz tamamlandıktan sonra arşivde saklandığını söylemek mümkündür.

Adli Sicil Kaydı Memuriyete Engel Teşkil Eder Mi?

Kasten işlenen bir suçtan kaynaklı olarak 1 yıl veya daha fazla süre zarfıyla hapis cezasına mahkum edilen kişiler bakımından memuriyete engel oluşacaktır.

Yine kasten işlenen bir suç hasebiyle 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına mahkum edilen memur kişinin de görevi sona erecektir.

Mahkum edilen hapis cezası, adli para cezasına çevrilirse memuriyet engeli ortadan kalkacaktır.

Adli Sicil Kaydı Nereden ve Nasıl Alınır?

Adli sicil bilgileri ilgili kişiye, vekaletnamede açıkça belirtilmek koşuluyla vekiline, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına verilirken (AdSK 7); arşiv bilgileri kişinin kendisi, vekaletnamede açıkça belirtilmek koşuluyla vekili, bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında C.Başsavcılıkları, hakim veya mahkemeler, yetkili seçim kurulları ve özel kanunlarda gösterilen hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından istenebilir (AdSK10/1).

On sekiz yaşından küçüklerle ilgili olarak adli sicil ve arşiv kayıtları ancak soruşturma ve kovuşturma kapsamında değerlendirilmek üzere C.Başsavcılıkları, hakim veya mahkemelerce istenebilir.

Adli Sicil Kaydının Sildirilmesi

Kanunumuz adli sicil kaydının silinmesi bakımından üç aşamalı bir sistem getirmiştir. İlk aşamada adli sicil bilgileri silinerek arşiv kaydına alınmaktadır.

Aşağıdaki hallerde adli sicildeki bilgiler arşiv kaydına alınır (AdSK 9/1).

 • Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
 • Ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık
 • Ceza zamanaşımının dolması
 • Genel af

İkinci aşamada arşiv bilgilerinin de silinmesi olanaklıdır. Adli Sicil Kanunu’nun 12/1 maddesine göre;

a) İlginin ölümü üzerine ve,

b) Anayasa’nın 76. Maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkumiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;

1) Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla on beş yıl geçmesiyle,

2) Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle

c) Diğer mahkumiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle, tamamen silinir.

Hem arşiv hem de adli sicil kayıtlarının silindiği haller ise şunlardır:

1) Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkumiyete ilişkin adli sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir (AdSK 12/2).

2) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkumiyet kararına ilişin adli sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir (AdSK 12/3).

Adli sicil kaydının silinerek arşive alınması halinde dahi, Devlet Memurları Kanunu gereğince memuriyetten yasaklılık hallerinden biri varsa, memuriyete dönüş mümkün değildir.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi Örneği

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

ADLİ SİCİL ve İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İSTEMDE BULUNAN : İsim – Soyisim – TC

VEKİLİ : Av. Buğra ÇAPA

KONU : Adli Sicil Kaydının Silinmesi

TALEP : Müvekkilin adli sicil kaydında görünen sabıkalarının gerekli yasal süre geçtiğinden silinmesi talebimizi ihtiva eder.

AÇIKLAMA :

Müvekkilin adli sicil kaydı inceleneceği üzere aldığı tüm cezalar infaz edilmiş durumdadır. Mahkeme tarafından verilen tüm cezalar infaz edilmiş ve gerekli tüm yasal süreler geçmiş olmasına rağmen müvekkilin sabıka kaydında hala bu cezalara dair bilgiler görünmektedir.

Müvekkilin adli sicil kaydında bu bilgilerin olması hem iş hayatını hem de sosyal hayatını olumsuz etkilemektedir. Resmi ve özel yapacağı herhangi bir işlemde hak kaybına ve mağduriyete yol açmaması için adli sicil kaydında görülen sabıka kayıtlarının silinmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

SONUÇ ve İSTEM :

Yukarıda açıkladığımız üzere müvekkilin Adli Sicil Kaydında yer alan tüm kayıtların, meselenin kişisel önemi ve ivediliği de göz önünde bulundurularak, açıklanan nedenlerle 3682 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 8. maddesi uyarınca silinmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

İSTEMDE BULUNAN VEKİLİ

Av. Buğra ÇAPA

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Ne Kadar Sürer?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere adli sicil kaydına konu edilen cezanın infaz edilmesi ile birlikte, adli sicil kaydı silinerek arşive alınır. Adli sicil kaydının arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle, tamamen arşiv kaydı da silinir.

Adli Sicil Kaydının Silinmesi İçin Nereye Başvurulur?

Adli sicil kaydının silinmesi için, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne “Devlet, Vekaletler Cd., 06420 Çankaya/Ankara’ya” başvurulması gereklidir.

Adli Sicil Kaydı Kaymakamlıktan Alınabilir Mi?

Adli sicil kayıtları; kaymakamlıktan, adliyelerden ve e-devlet aracılığıyla alınabilir.

Adli Para Cezası Sicile İşlenir Mi?

Sanık hakkında verilen kararın adli para cezası olması veya hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi halinde, adli para cezası da aynı hapis cezası gibi, kişinin adli sicil kaydına işleyecektir.

Adli Para Cezası Ödendikten Sonra Sicilden Silinir Mi?

Sanık hakkında sadece adli para cezası kararı verildiyse ve cezaya konu edilen rakam sanık tarafından ödendiyse adli sicil kaydının silinmesi gündeme gelecektir.

Adli para cezasının ödendiğine dair belgenin sunulması ve Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne yapılacak başvuru ile, adli para cezasına ilişkin kayıtlar sicilden silinecektir.

Av. Yonca İşsever Çapa

Av. Yonca İşsever Çapa, Özel Çamlıca Bilfen Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır. 2018 yılında Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!