Ceza HukukuMakalelerimiz

Darp Raporu Nedir? Nasıl Alınır?

Darp etme olarak da isimlendirilen şiddet fiili, ceza hukukunda “kasten yaralama” olarak tanımlanmıştır. Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinde düzenlenen kasten yaralama suçu ile, kasten bir başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişinin bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Darp Raporu Nedir? Nasıl Alınır?

Bu yazımızda “Darp raporu nedir? Nasıl alınır?” hakkında genel bilgiler paylaşılmış olup, hukuki uyuşmazlığınıza ilişkin detaylı bilgi için iletişim bölümündeki bilgilerden Çapa Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Darp Raporu Nedir?

Darp raporu, kasten yaralama fiili sonucunda, kişinin vücudunda meydana gelen kızarıklık, morarma, şişlik, kanama, kırık, incinme, yara, yanık veya gözle görülebilir olmasa da yaralanma kabul edilebilecek her türlü durumun ispatında kullanılabilecek, düzenlenmesi elzem olan bir belgedir. Kişinin maruz kaldığı fiziki saldırının bedensel anlamda onda oluşturduğu sonucu tıbben belirleyen bir sağlık raporudur. Yaygın olarak “darp raporu” olarak bilinse de tıbbi olarak “genel adli muayene raporu” şeklinde adlandırılmaktadır.

Kasten yaralama suçunun, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörülmüştür ve basit yaralama, mağdurun şikayetine tabi bir suçtur. Kasten yaralama suçunun nitelikli hali ise şikayete tabi değildir. Verilecek ceza, suçun kime karşı, kim tarafından, ne şekilde işlendiği ve ne gibi kalıcı hasarlara sonuç verdiği göz önünde bulundurularak arttırılır.

Darp fiili; kasten yaralama suçunun bir unsuru olsa da, cebir veya yağma gibi suçlar nedeniyle de mağdurun darp edilmesi mümkün olduğundan; yahut çekişmeli boşanma davalarında eşine şiddet uygulayan kişinin kusurlu olduğu kabul edildiğinden, tek bir suç tipiyle bu fiili sınırlandırmak doğru değildir. Darp fiili, tanık beyanı, video ve fotoğraf kayıtları ile darp raporu gibi deliller kullanılarak ispat edildiğinde hukuki sonuçlarını doğurur.

Darp raporunda yer alan tespitler, o tarihte bir yaralama fiilinin işlendiğine dair göstergelerdir. Şiddete maruz kaldığını iddia eden kişinin yaralandığını kanıtlamak için kullanılır ve delil niteliğindedir. Tanık beyanları, ses ve görüntü kayıtları gibi sair deliller de yaralamanın kim tarafından meydana getirildiğinin ispatını sağlar ve darp raporunda belgelenen durumun bir suç sonucunda meydana gelip gelmediği aydınlatılmış olur.

Darp Raporu Nasıl ve Nereden Alınır?

Darp raporu, sağlık muayenesi yapmaya ve rapor tanzim etmeye yetkili adli tıp birimlerinden ve adli rapor olarak kabul edilebilecek sağlık raporu tanzim edebilen özel kişilere ait sağlık kuruluşlarından alınabilir. Vücudunda darp edildiğine dair emareler bulunan kişi, doğrudan devlet hastanesi veya özel bir hastanenin acil servisine başvurarak bu raporu talep edebilir. Ancak sağlık ocakları veya aile hekiminden darp raporu alınamaz.

Mağdur muayene edildikten sonra darp edilip edilmediğine dair adli rapor verilir. Darp söz konusu ise doktor, hastane polisine bilgi vermekle yükümlüdür. Mağdurun ifadesi alınır ve mağdur isterse şikayetçi olur.

Kişi darp raporu için doğrudan hastaneye başvurabileceği gibi, kolluk kuvvetlerine ya da savcılığa başvurarak yaşadığı olaya ilişkin şikayette bulunabilir ve hastaneye sevki ile rapor tanzim edilmesini de talep edebilir. En yakın karakola, jandarma komutanlığına, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne (ŞÖNİM), Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğüne, cumhuriyet başsavcılığına, valiliğe, kaymakamlığa, belediyeye ya da aile mahkemesine başvurmakta bir sakınca yoktur.

Darp Raporunun Süresi Var Mıdır?

Kanunen darp raporu almak için bir süre öngörülmemiştir. Darp raporu süresizdir ve her zaman alınabilir. Ancak darp izlerinin geçmesi ihtimaline karşın, olay gerçekleştikten kısa bir süre sonra raporun alınması gerekir. İzler kaybolmadan muayene olmak, yaşanan şiddet fiilini kanıtlamak için önemlidir. İzler yok olmadıkça olayın üzerinden kaç gün geçmiş olursa olsun bu rapor alınabilir.

Darp raporunun bir geçerlilik süresi de yoktur. Darp raporuna konu olmuş fiilin şikayet süresi içinde olmak kaydıyla her zaman kullanılabilir. Kasten yaralama suçunun şikayete tabi olan hallerinde bu süre 6 aydır.

Darp Raporu Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

 • Darp raporu alırken öncelikle darp izlerinin geçmediğine dikkat etmek gerekir. İzlerin geçmemesi için mümkünse aynı gün yetkili kurumlara başvuru yapmakta fayda vardır.
 • Darp raporunda tüm yara izlerinin yer aldığına da dikkat edilmelidir. Muayene olurken hekimin tüm izleri gördüğünden emin olunmalıdır.
 • Darp izlerinin yeri, büyüklüğü, derecesi raporda açıkça belirtilmiş olmalıdır.
 • Eğer şikayetçi olunmak isteniyorsa, darp raporuna konu olaya ilişkin diğer tüm deliller, raporla birlikte suç duyurusuna eklenmelidir. Olay yerinden fotoğraflar, ifadesi alınacak tanıkların kimlik bilgileri bu delillerden sayılabilir.
 • Darp raporunun tarihine dikkat etmek gerekir. Kasten yaralama suçunun 6 aylık şikayet süresi geçirilmemelidir.

Darp Raporu Aldıktan Sonra Ne Yapılmalı?

Darp raporu alındıktan sonra, eğer başlangıçta kolluk kuvvetlerine başvurulmamışsa kolluk kuvvetlerine başvurulması gerekir. Polis, jandarma veya savcılık mağdurun ifadesini alır. Eğer suç şikayete tabi bir suçsa, mağdura şikayetçi olup olmadığı sorulur. Basit yaralama suçu şikayete tabi bir suçken, ağır yaralamalar veya eşe karşı işlenen suçlar şikayete tabi değildir. Basit yaralamada, darptan şikayetçi olmak zorunlu değildir. Şikayetçi olunduğunda savcılık söz konusu olaya ilişkin tüm delilleri kendiliğinden araştırmaya başlar.

Darp Raporu Kaç Gün İçerisinde Alınmalıdır?

Darp raporunun alınması için hukuken öngörülmüş bir süre yoktur. Vücuttaki izler geçmeden, herhangi bir süre içinde darp raporu alınması mümkündür. Ancak yaralamanın tıbbi bulgularının en iyi şekilde tespit edilebilmesi için, olaydan sonra en kısa süre içinde, mümkünse aynı gün, rapor almak için başvurulmasında fayda vardır.

Darp Sebebiyle Dava Açılabilir Mi?

Darp raporu alındıktan sonra, kasten yaralama suçundan şikayetçi olunarak Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan dava açılması talep edilebilir. Darp raporuna ilişkin olay savcılık tarafından re’sen soruşturulur. Daha sonra şüphelinin ifadesi alınır. Değerlendirme yapıldıktan sonra

Savcılık iddianame hazırlayarak kamu davası açar veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verir. Bu kararlara karşı, süresi içinde itiraz edilmesi mümkündür.

Darp Raporunun Delil Vasfı

Darp raporu şiddet fiilinin meydana geldiği ve bir kasten yaralama suçunun oluştuğu hususunda önemli bir kanıttır ancak tek başına delil olarak ceza yargılamasında kullanılamaz. Darp raporunda belirtilen yaralanmaların kimin tarafından meydana getirildiği muayene ile ispatlanabilecek bir durum değildir. Bunun yanında ek delillerin de sunulması gerekir. Darp raporunun yanında tanık beyanları, kamera kayıtları, fotoğraflar, yazışmalar sanığın raporda yer alan yaralanmalara sebebiyet verdiğinin ispatında kullanılabilir. Ek delillerle ispatlanan kasten yaralama suçu, failin ceza almasına sebebiyet verir.

Darp Raporu Alamıyorsam Ne Yapmalıyım?

Herhangi bir sebeple darp raporu alınamayan durumlarda, tarihi de belirgin olacak şekilde yaralanmaları fotoğraflayabilir, video kaydı alabilirsiniz. Bu kayıtlar da delil olarak kullanılabilir. Yine de darp raporu alınmasının mümkün olduğu ilk fırsatta, izler tamamen geçmediyse rapor alınması için ilgili yerlere başvurmakta fayda vardır.

Darp Raporu Olmadan Darp Olgusu İspat Edilebilir Mi?

Darp raporu olmadan da darp olgusunun ispat edilmesi mümkündür. Olaya ilişkin kamera kayıtlarının bulunması, yaralanmaların fotoğraf vb. hususlarla belgelendirilmiş olması ispat açısından yeterli olabilecek diğer delillerdir. Görgü tanıkları, olayın gerçekleştiği yerin fotoğrafları gibi hususlar da delil dosyasına eklenerek olaya ilişkin emareler güçlendirilebilir.

Darp Raporuna Nasıl İtiraz Edilir?

Kasten yaralama suçunun darp raporuyla ispatlanabildiğinden bahsettik. Darp raporu, itiraz edilebilecek nitelikte bir mahkeme hükmü değil, hüküm kurulurken incelenecek delillerdendir. Bu sebeple darp raporuna doğrudan itiraz edilmesi mümkün değildir. Raporun sahte olması, yasadışı yollarla, rüşvet karşılığı hazırlatılmış olması gibi bir durum söz konusuysa; hastane ve doktorlar ile raporu tanzim ettiren kişiye karşı suç duyurusunda bulunularak raporun gerçek olmadığı öne sürülebilir.

Darp raporu olayı değil vücuttaki tıbbi bulguları belgeleyen bir delil olduğundan; çeşitli menfaatler elde etmek yahut çekişmeli boşanma davasında haklı çıkmak gibi sebeplerle, kendini darp edilmiş gibi göstererek, darp raporu alınmış olması ve bu rapora dayanarak hukuki yollara başvurulmuş olması mümkündür. Bir şiddet fiili bulunmamasına rağmen alınmış, yahut gerçek fail yerine bir başkasından şikayetçi olunmuş bir darp raporunun varlığı halinde, olay örgüsü anlatılarak, çeşitli deliller mahkemeye sunularak itirazda bulunulabilir.

Darp Raporu Olan Taraf, Boşanma Davasını Kesin Kazanır Mı?

Fiziksel şiddetin varlığı ve bunu belgeleyen bir darp raporu, boşanma davasında şiddet uygulayan eşin kusuru olduğunun ispatını sağlar. Ancak boşanma davalarında tarafların kusur oranlarını etkileyen başkaca sebepler de incelenmektedir. Örneğin zina yaptığına dair emareler bulunan bir eş ve şiddet uygulayan eşin karşı karşıya kaldığı bir davada somut olaylara ilişkin delillerin ayrı ayrı incelenmesiyle kusur oranları takdir edilecektir. Bu sebeple darp raporunun boşanma davasını kesin olarak kazandıracağını söylemek mümkün değildir. Her somut olay ayrı ayrı incelenmelidir.

Darp Raporu Alınınca Şikayetçi Olunmasa Bile Polis veya Savcılık Tarafından İşlem Yapılır Mı?

Darp raporu alınan her olayda polis veya savcılık tarafından işlem yapılmaz. Kasten yaralama suçunun basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması, suçun basit şeklini oluşturur. İşlem yapılması, mağdurun şikayetine bağlıdır. Kolluk kuvvetlerine yapılan bildirim sonrasında mağdurun ifadesi alınır ve şikayetçi olup olmadığı sorulur. Eğer ki mağdur şikayetçi değilse, bu husus tutanakta belirtilir ve başka bir işlem yapılmaz. Kasten yaralama suçunun şikayete tabi olduğu durumlarda, şikayetin geri çekilmesi soruşturma aşamasında gerçekleşirse, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Kovuşturma aşamasında şikayetin geri çekilmesi söz konusu ise de dava düşecektir.

Ancak kasten yaralama suçunun şikayete tabi olmadan re’sen soruşturulduğu haller de mevcuttur. Şikayete tabi olmayan nitelikli hallerde; mağdur şikayetçi olmasa da, şikayetini geri çekse de suç soruşturulmaya ve kovuşturulmaya devam edilir.

Türk Ceza Kanunu’nun 86/3. Maddesine göre Kasten Yaralama Suçunun;

 • Üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı
 • Beden veya ruh bakımından kendisine savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 • Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 • Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 • Silahla,
 • Canavarca hisle

İşlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Bu hükümde düzenlenmiş bir husus söz konusu olduğunda, darp raporu almak için hastaneye başvuran kişiyi muayene eden hastane personelinin kolluk kuvvetine bildirme yükümlülüğü vardır. Kolluk kuvveti bu bildirimden sonra işlemleri re’sen yürütür ve şikayetçi olunmasa da olay savcılığa intikal eder.

Darp Raporu İle Koruma Kararı Alınabilir Mi?

Darp raporunun varlığı halinde mağdurun şikayetçi olmasına gerek olmaksızın koruma kararı, uzaklaştırma kararı, kişisel bilgilerin gizlenmesi gibi tedbirler alınabilir. Şiddete uğrayan mağdur, darp raporu olsa da olmasa da 6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca geçici koruma ve koruyucu tedbir kararına hükmedilmesini talep edebilir. İlgili kanunun 12. Maddesinde “Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak hâkim tarafından, ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevlilerinin ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine veya resen, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaksızın aşağıdaki koruyucu tedbirlerden birine, birkaçına veya olayın özelliğine göre mülki amir tarafından alınabilecek tedbirler de dâhil olmak üzere, uygun görülecek benzer tedbirlere karar verilebilir.” düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere, aile içi şiddet gibi önemli bir hususun varlığı halinde, darp raporu bu kararın alınması için şart koşulmuş bir delil değildir.

Stj. Av. Dilanur Küçükoğlu

Lise öğrenimini Kastamonu Fen Lisesi'nde tamamlayan Dilanur Küçükoğlu, İngilizce hazırlık eğitiminin ardından 2020 yılında halen öğrencisi olduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde hukuk eğitimine başladı. Münazara Kulübü'nde üç yıl boyunca aktif rol alarak üniversiteler arası turnuvalarda çeşitli başarılar elde etti. Farklı sektörlerdeki iş ve gönüllülük deneyimlerinin ardından Çapa Hukuk Bürosu'nda öğrenci stajyer olarak hukuk kariyerine devam etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!