Eşya ve Miras HukukuMakalelerimiz

Terekenin Tespiti Davası

Terekenin tespiti davası, mirasın tespiti davası olarak da bilinmektedir. Bilindiği üzere tereke, miras bırakanın ölümünden sonra mirasçılarına geçen malvarlığıdır.

Terekede bulunan malvarlığı, gayrimenkul, araç, para, hisse senedi vs. olabilir. Tereke tespit davası ise müteveffadan kalan malvarlığının belirlenemediği hallerde açılan bir dava türüdür.

Terekenin Tespiti Davası Nedir?

Terekenin tespiti davası, Türk Medeni Kanunu’nun 589. Maddesi ve devamında yer alır. Terekenin tespiti davası, miras bırakan müteveffanın malvarlığı tam olarak tespit edilemezse, mirasının ne ve ne kadar olduğunun tespit edilmesi için açılan davadır. Terekenin tespiti davası, tür olarak bir tespit davasıdır.

Tereke Nasıl Tespit Edilir?

Tereke tespit davası açılması ile birlikte miras bırakanın gayrimenkulleri, menkulleri, alacakları, borçları, bankalardaki hesapları, yatırımları, kripto paraları, adına kayıtlı araç, tekne, mezarlık gibi tüm malvarlıkları ilgili mahkeme tarafından sorgulanarak tespit edilir. Tüm bunlar terekenin tespiti davası ikame edilmeden tespit edilemeyecektir.

Terekenin Tespiti Davasında Neler Talep Edilir?

Tereke tespit davası, miras bırakanın aktif ve pasif tüm malvarlığının tespit edilmesi amacıyla ikame edilen bir davadır. Dolayısıyla miras bırakanın malvarlığının tespiti amacıyla öncelikle mirasçılarına olmak üzere resmi ve özel kurum ve kuruluşlara yazılacak müzekkereler ile terekenin tespiti talep edilir.

Örneğin; bankaya müzekkere yazılması talep edilerek miras bırakanın banka hesabında mevcut bir para olup olmadığı sorulabilir.

Terekenin Tespiti Davası Kim Tarafından Açılır? Terekenin Tespiti Davasının Tarafları Kimlerdir?

Terekenin tespiti davası, miras bırakanın miras bıraktığı malvarlığından hukuki yararı olan kişilerce ilgili mahkemede açılır. Terekenin tespiti davasında hukuki yararı olan kişiler yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılardır.

Terekenin tespiti davasında davacı, mirasçılardan herhangi biri olabilir. Terekenin tespiti davası çekişmesiz bir yargılama işlemi olduğundan husumetsiz açılır. Bir mirasçının terekenin tespiti davası ikame etmesi diğer mirasçılar için de yeterlidir.

Terekenin Tespiti Davası Ne Kadar Sürer?

Terekenin tespiti davası, kamu ve özel kurumlara yazılacak müzekkereler ve taraf teşkilinin sağlanmasına göre değişiklik göstermekte olup, iki ay ile bir buçuk yıl içerisinde sonlanmaktadır.

Terekenin Tespiti Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Tereke tespit davasında Görevli Mahkeme, Sulh Hukuk Mahkemesi olup, Yetkili Mahkeme, miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesidir.

Terekenin Tespiti Davasında Hak Düşürücü Süre ve Zamanaşımı

Terekenin tespiti davası yönünden herhangi bir hak düşürücü süre ya da zamanaşımı bulunmamaktadır. Mirasçılar murisin ölümünden itibaren istedikleri bir zaman terekenin tespiti davası ikame edebilirler.

Bununla birlikte muris muvazaasından kaynaklı tapu iptal tescil davası ya da vasiyetnamenin iptali gibi davaların açılabilmesi için tereke tespit davasının bir an önce açılmasında fayda görmekteyiz.

Terekenin Tespiti Davası ve Reddi Miras

Bilindiği üzere mirasçılar miras bırakanın terekesinin tamamından sorumludur. Yani mirasçılar terekenin aktifinden de pasifinden de sorumlu olacaktır. Eğer ki, terekenin pasifi aktifinden fazla ise bu halde süresi içerisinde mirasçılar TMK’nun ilgili hükümleri uyarınca mirasın reddini uygulayabilir. Bir diğer deyişle reddi miras yapabilirler.

Kural olarak reddi miras süresi miras bırakanın ölümünden ya da mirasçının mirasçı olduğunu öğrendiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde yapılmalıdır. Eğer ki, mirasçılar, terekenin miktarını bilmiyor ise terekenin tespit davası ikame edebilir. Ancak burada terekenin tespiti davası ile reddi miras açısından sürelerin doğru değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte TMK m. 605’e göre ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise miras hükmen reddedilmiş sayılır.

Terekenin Tespiti Davasında Harç ve Vekalet Ücreti

Terekenin tespiti davasında harç, davanın açılması ile birlikte devlete ödenen bir miktardır. Terekenin tespiti davasında harç, maktu olup, her sene yayınlanan tarifeye göre değişiklik göstermektedir.

Terekenin tespiti davasında vekalet ücreti ise müvekkil ile avukata arasında belirlenecek olup, asgari ücret tarifesinde belirtilen bedelden az olmamalıdır.

Terekenin Tespiti Davası Örnek Dilekçe

İSTANBUL (…) SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TALEP EDEN : ….

VEKİLİ : Av. Buğra ÇAPA

DİĞER MİRASÇILAR :

… (Kızı)

… (Oğlu)

KONU : Terekenin tespiti taleplidir.

AÇIKLAMALAR :

  • (…) TC kimlik numaralı, muris (…)’in 11/12/2022 tarihinde vefat etmiştir. Müteveffanın son ikametgah adresi Kağıthane İstanbul’dur.
  • Müvekkil müteveffanın kızı ve mirasçısıdır. İstanbul … Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/… E. Sayılı dosya ile müvekkilin ve diğer mirasçıların mirasçı olduğu tespit edilmiştir
  • Müteveffanın müvekkilce bilinen herhangi bir vasiyetnamesi bulunmamaktadır.
  • Müvekkillerce her ne kadar mütevaffanın malvarlığının bir kısmı bilinmekte ise de muris adına kayıtlı ve/veya intikal edecek menkul, gayrimenkul ve banka hesapları ve sair her türlü hak ve alacaklarının tespit edilmesini talep gerekliliği hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : HMK, TMK ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Ölüm belgesi, Veraset İlamı, Nüfus kayıtları, banka kayıtları, tapu kayıtları ve ilgili sair deliller.

SONUÇ VE TALEP  : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle;

  1. Terekenin tespit edilebilmesi için belirtilen bankalara müzekkere yazılarak üzerinde kayıtlı malların ve adına para ve hesap olup olmadığının sorulmasını ve hesaplarında mevduat bulunmakta ise tedbir konulmasını,
  2. Müteveffaya ait tüm taşınmazlar yönünden T.C. Sınırları dahilindeki tüm tapu müdürlüklerine müzekkere yazılmasını,
  3. Müteveffaya ait motorlu araç bilgisinin tespit edilebilmesi için Türkiye Noterler Birliği’ne müzekkere yazılmasını vekaleten saygılarımızla talep ederiz.

TALEP EDEN MİRASÇI VEKİLİ

Av. Buğra ÇAPA

Av. Yonca İşsever Çapa

Av. Yonca İşsever Çapa, Özel Çamlıca Bilfen Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır. 2018 yılında Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!