DilekçelerMakalelerimiz

Temyiz Dilekçesi

Temyiz Dilekçesi

Mahkeme kararı, hatalı veya eksik olabilir. Bununla birlikte doğru olan bir mahkeme kararı da taraflar, bir üst mahkemenin tekrar incelemesini, verilen kararın hukuka uygun olup olmadığını talep edebilir.

Bu amaçla taraflar, mahkeme kararının bir üst mahkemede incelenmesi için temyiz dilekçesi ibraz ederek kanun yoluna başvurur. Temyiz de bu kanun yollarından bir tanesidir.

Temyiz Nedir?

Kanun yolları olağan ve olağanüstü olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Temyiz, olağan kanun yolları arasındadır. Diğer olağan kanun yolları, itiraz ve istinaftır. Olağanüstü kanun yolları ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itirazı, kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesidir.

Doktrinde temyiz, açık bir şekilde hatalı ve kanuna aykırı bir biçimde ortaya çıkmış olan mahkeme kararlarının düzeltilmesini amaçlayan kanun yoludur.

Temyiz kanun yoluna başvuran tarafın hukuki yararı olmalıdır. Yani aleyhine karar verilen taraf, kararın kaldırılmasını ya da değiştirilmesini istemek hakkına sahiptir.

Aleyhe karar verilen taraf gibi lehine karar verilen taraf da hukuki yararı bulunması şartıyla temyiz dilekçesini sunarak kanun yoluna başvurabilir. Bununla birlikte temyiz başvurusunu süresi içerisinde başvuru yapması gerekmektedir.

Temyiz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 361 ve devamı hükümleri ile temyiz kanun yolu düzenlenmiştir. Temyiz nedenleri dilekçe içeriğinde açıkça ve ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir. Temyiz sebeplerinin hukuka aykırılık hali açıklanmalıdır. 6100 sayılı HMK’nın 364/2 hükmü uyarınca temyiz dilekçesinde;

 • Temyiz eden ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve adresleri,
 • Bunların varsa kanuni temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri,
 • Temyiz edilen kararın hangi bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinden verilmiş olduğu, tarihi ve sayısı,
 • Yargıtayın bozma kararı üzerine, bozmaya uygun olarak ilk derece mahkemesince verilen yeni kararın veya direnme kararına karşı temyizde direnme kararının, hangi mahkemeye ait olduğu, tarihi ve sayısı,
 • İlamın temyiz edene tebliğ edildiği tarih,
 • Kararın özeti,
 • Duruşma istenmesi hâlinde bu istek,
 • Temyiz edenin veya varsa kanuni temsilci yahut vekilinin imzası bulunmalıdır.

Temyiz Dilekçesi Nereye Verilir?

 • Temyiz başvurusuna konu olan istinaf mahkemesi kararın verildiği istinaf mahkemesi dairesine,
 • Yargıtay’ın bozma ilamı üzerine ilk derece mahkemesi tarafından verilen bir karar ise ilk derece mahkemesine,
 • Temyiz edenin bulunduğu yer istinaf mahkemesi hukuk dairesine veya ilk derece mahkemesine verilebilir.

Önemle belirtmemiz gerekir ki, temyiz dilekçesi verilirken, gerekli harç ve giderler de ödenmesi gerekmektedir.

Temyiz Yoluna Başvurulamayacak Durumlar Nelerdir?

6100 sayılı HMK’nın 362. Maddesi ile temyiz kanun yoluna başvurulamayacak haller sayılmıştır. Buna göre;

(1) Bölge adliye mahkemelerinin aşağıdaki kararları hakkında temyiz yoluna başvurulamaz:

a) Miktar veya değeri kırk bin Türk Lirasını (bu tutar dâhil) geçmeyen davalara ilişkin kararlar,

b) Kira ilişkisinden doğan ve miktar veya değeri itibarıyla temyiz edilebilen alacak davaları ile kira ilişkisinden doğan diğer davalardan üç aylık kira tutarı temyiz sınırının üzerinde olanlar hariç olmak üzere 4 üncü maddede gösterilen davalar ile özel kanunlarda sulh hukuk mahkemesinin görevine girdiği belirtilen davalarla ilgili kararlar,

c) Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemelerinin görev ve yetkisi hakkında verilen kararlar ile yargı yeri belirlenmesine ilişkin kararlar,

ç) Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar,

d) Soybağına ilişkin sonuçlar doğuran davalar hariç olmak üzere, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalarla ilgili kararlar,

e) Yargı çevresi içindeki ilk derece mahkemeleri hâkimlerinin davayı görmeye hukuki veya fiilî engellerinin çıkması hâlinde, davanın o yargı çevresi içindeki başka bir mahkemeye nakline ilişkin kararlar,

f) Geçici hukuki korumalar hakkında verilen kararlar,

g) 353 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında verilen kararlar temyiz edilemez nitelikte kararlardır.

Temyiz İle İstinaf Arasındaki Farklar Nelerdir?

İstinaf kanun yolu ile temyiz kanun yolu arasında fark bulunmaktadır.

İstinaf incelemesi ile ilk derece mahkemesi tarafından verilen karar hem maddi hem de hukuki denetim sağlar. Yani bir karar istinaf edildiğinde dava dosyasında bulunan tüm olay, bilgi ve deliller birlikte değerlendirilir. Mahkeme, yapılan değerlendirme sonrası yeni bir karar verir. Yeniden bir karar verirken delil toplayabilir, tanık dinleyebilir veya keşif yapabilir.

Temyiz incelemesi ile Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını hukuki olarak inceler. Bir diğer anlatımla Yargıtay temyiz incelemesi esnasında davaya konu olan olaya kanunların doğru uygulanıp uygulanmadığını inceler. Temyiz edilen dosyada, istinaf edilen dosyadan farklı olarak delil toplanmaz, tanık dinlenmez, keşif yapılmaz.

Temyiz Dilekçesi Örneği

T.C.

YARGITAY … HUKUK DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

… HUKUK DAİRESİ’NE

MÜRAFAA TALEPLİDİR.

Yerel Mahkeme Dosya No : 2019/…. E. – 2020/… K.

Bölge Adliye Mahkemesi

Dosya No : 2020/… E. – 2022/K.

TEMYİZ EDEN DAVACI : … (Adres – TC)

VEKİLİ : AV. BUĞRA ÇAPA

DAVALI : … (Adres – TC)

KONU : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi … Hukuk Dairesi’nin 2020/… E. – 2022/… K. Sayılı, …/…/2022 tarihinde tebliğ edilen ilamının BOZULMASINA ilişkin temyiz dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

 1. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi … Hukuk Dairesi’nin 2020/… E. – 2022/… K. Sayılı ilamı tarafımıza …/…/2022 tarihinde tebliğ olmuş olup, süresi içerisinde temyiz dilekçemizi sunmaktayız.
 2. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi … Hukuk Dairesi’nin 2020/… E. – 2022/… K. Sayılı ilamında özetle; davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar vermiş olup, müvekkilin … TL alacağı olduğu anca menfi zarar tazminatına hükmedilemeyeceğine hükmedilmiştir. Davanın reddedilen kısmına ilişkin temyiz kanun yoluna başvurmaktayız.
 3. Davalı taraf, müvekkile ait olan ürünleri dava dışı alıcı …’a teslim etmek amacıyla … tarihinde teslim almıştır. Taraflar arasındaki sözleşme uyarınca davalı taraf, müvekkile ait olan ürünleri … şekilde paketleyecek ve sudan korunaklı hale getirecektir. Bununla birlikte davalı taraf, gerekli dikkat ve özeni göstermeksizin paketleme yapmış ve ürünleri üzeri açık bir kamyon ile taşıyarak dava dışı …’na teslim etmiştir.
 4. Yapılan yargılamada davalının sözleşmeye aykırı davrandığı tespit edilmişse de müvekkilin menfi zararı talebi reddedilmiştir. Söz konusu ilam usul ve yasaya aykırı olup, BOZULMASI gerekmektedir.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle;

 1. Usul ve yasaya aykırı olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi … Hukuk Dairesi’nin 2020/… E. – 2022/… K. Sayılı ilamının BOZULMASINA,
 2. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerine YÜKLETİLMESİNE karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

TEMYİZ EDEN DAVACI VEKİLİ

AV. BUĞRA ÇAPA

Av. Buğra Çapa

Av. Buğra Çapa, Tekirdağ Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır. 2019 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!