DilekçelerMakalelerimiz

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

Kıymet Takdiri Nedir?

Kıymet takdiri, bir icra dosyasına binaen borçlunun taşınır ve/veya taşınmaz malvarlıklarının satılması için bedelinin belirlenmesidir. Satışı istenen taşınır ve/veya taşınmaz için İİK m.128 uyarınca icra müdürlüğünce yetkili kişilere kıymet takdiri yaptırılır.

Kıymet takdir raporu, usulüne uygun bir şekilde borçluya tebliğ edilmelidir. Borçluya usulüne uygun bir şekilde tebliğ edilmeyen kıymet takdir raporuna dayalı olarak yapılan satış işlemi usul, yasa ve Yargıtay içtihatlarına aykırı olacaktır. Bir diğer anlatımla usulüne uygun yapılmayan kıymet takdir raporunun tebliğine dayalı olarak satış işlemi yapılamayacaktır.

Kıymet Takdirine Kadar Geçen Süreç Nedir?

Bilindiği üzere İİK hükümleri uyarınca alacaklının alacak miktarını elde edebilmesi için taşınmazların haczedilme prosedürünü kanun hükümleri ile açıkça belirlemiştir.

Taşınır veya taşınmazların satış yoluyla paraya çevrilmesi İİK m.106 ve devamında düzenlenmiştir. Buna göre kesin haciz sahibi alacaklı, taşınmazlar için haciz tarihinden itibaren bir yıl; taşınırlar için haciz tarihinden itibaren altı ay içerisinde alacaklı borçlunun haczettiği malvarlıkları ya da üçüncü şahıslardaki alacaklarının satış yoluyla paraya çevrilmesini talep etmelidir. Taşınmazın satışı, ilgili icra dairesince yapılacaktır.

Taşınmaz ya da taşınır satışı, İİK m.126/2 uyarınca açık artırma ile yapılır. İlanın şekli ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı, ilanın mahalli gazetede mi yoksa yurt düzeyinde yayınlanan bir gazetede yapılacağı hususları icra müdürü tarafından takdir edilir. Bununla birlikte satış ilanı, adliyedeki satış ilan panosuna da asılmak mecburiyetindedir.

Bununla birlikte icra müdürlüğü tarafından mükellefiyetler listesi hazırlanmalıdır. Mükellefiyetler listesi, satışa konu olan taşınmazın üzerindeki ayni sınırlamaların derece ve sıralarının belirlenmesidir.

Kıymet Takdirine İtiraz Nedir?

Borçlunun veya borçlu sıfatını haiz kişilerin icra müdürlüğünce satış için yaptırılan kıymet takdir raporuna karşılık kıymet takdirine itiraz dilekçesinin sunulmasıyla birlikte itiraz etmesidir.

Kıymet Takdirine İtiraz Nereye Yapılır?

Kıymet takdirine itiraz, İİK m. 128/a uyarınca ilgili icra müdürlüğünün bağlı bulunduğu icra mahkemesine yapılır. İcra mahkemesine yapılan itirazdan sonra, icra mahkemesi, kıymet takdirine itiraz edildiğine dair şerh verir. Söz konusu şerh icra müdürlüğüne sunulmalıdır.

Kıymet takdirine itiraz davası açıldıktan sonra harçların yatırılması gerekir. Davaya konu olan mal ya da taşınmaz için icra hukuk mahkemesince yeniden bilirkişi raporu alınır.

Kıymet Takdirine İtiraz Süresi Nedir?

İtiraz süresi, İİK m.128/a uyarınca kıymet takdir raporunun ilgili kişi ve/veya kişilere icra müdürlüğü tarafından usulüne uygun bir şekilde tebliğinden itibaren yedi gündür.

Kıymet Takdirine İtiraz Edildikten Sonra Ne Olur?

İİK m.128/a uyarınca usulüne uygun kıymet takdirine itiraz dilekçesi ibraz edildikten sonra mahkeme, kıymet takdirine itiraz edilen taşınır ve/veya taşınmaz yönünden yeni bir bilirkişi raporu alır. Rapor, taşınır ve/veya taşınmazın değerini belirler.

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi Örneği

İSTANBUL (…) İCRA HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI/ BORÇLU : (….)

VEKİLİ : Av. Buğra Çapa

DAVALI/ ALACAKLI : (…)

KONU : Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçemizdir.

İlgili İcra Dosyası : İstanbul (…) İcra Müdürlüğü 2022/…. Sayılı Dosyası

AÇIKLAMALAR :

İstanbul (…) İcra Müdürlüğü’nün 2022/…. Sayılı icra dosyasında davacı/ borçlu müvekkil adına kayıtlı olan …. Adresine kain olan taşınmaz ilişkin olarak 04/11/2022 tarihli kıymet takdiri raporu tarafımıza 08/11/2022 tarihinde tebliğ edilmiştir. Her ne kadar yukarıda adresi belirtilen taşınmazın bedeli …. TL olarak belirlenmişse de söz konusu bedel gerçeği yansıtmamakta, rayicin oldukça altında kalmaktadır.

Kıymet takdirine itiraza konu olan taşınmaz merkezi bir konumda olup, metro ve otobüs duraklarına yürüme mesafesinde, okul, eczane ve markete de yakındır. Taşınmaz 5 yıllık bir binada bulunup, kıymet takdir raporu ile emsallerinin altında bir bedel belirlenmiştir. Açıklanan bu sebeplerle 04/11/2022 tarihli kıymet takdir raporuna itiraz etme gerekliliği hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : İİK ve İlgili Mevzuat

HKUKİ DELİLLER : İstanbul (…) İcra Müdürlüğü 2022/…. Sayılı icra dosyası, …/…/2022 tarihli kıymet takdir raporu

SONUÇ VE TALEP : Açıklanan nedenlerle …/…/2022 tarihli kıymet takdir raporuna ilişkin itirazımızın kabulüne, yargılama giderlerinin davalıdan alınmasına, karşı taraf vekalet ücretine hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI/ BORÇLU VEKİLİ

AV. BUĞRA ÇAPA

Av. Buğra Çapa

Av. Buğra Çapa, Tekirdağ Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır. 2019 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!