İcra ve İflas HukukuMakalelerimiz

Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak Kararlar

Kural olarak kararın kesinleşmemiş olması, kararın yerine getirilmesini önlemez. Bu kuralın istisnaları da yine yasalarda düzenlenmiştir. Mahkeme ilamının icraya konulabilmesi için kesinleşme, kural olarak şart değildir. Ancak bu kuralın bazı istisnaları bulunmaktadır. Kesinleşmeden icraya konulamayacak kararlar,  kesinleşmeden icraya konulamaması anlamına gelmektedir.

Mahkeme İlamı Nedir?

Mahkemelerin tüm yargılama sürecini tamamlamasıyla birlikte ve sonuç aşamasına gelindiğinde, sonuçlandırılan duruma karşılık hukuk dilinde “ilam” “karar” “hüküm” denilmektedir.

Kararın Kesinleşmesi Nedir?

Kararın kesinleşmesi, mahkemenin yargılama sürecini sonlandırmasıyla birlikte ve gerekçeli kararın yazılması devamında kanunda öngörülen süreler içerisinde mahkeme kararına karşılık tarafların istinaf/temyiz/bireysel başvuru gibi kanun yollarına başvurmamış olması, özetle tarafların mahkeme kararına karşılık itiraz etmemesi anlamını taşımaktadır. Kesinleşen kararın arkasına, hangi tarihte ve ne surette kesinleştiği hususu, kalem müdürü tarafından şerh edilir ve bu şerh, hakim tarafından imzalanmakta olup işbu şerhe “kesinleşme şerhi” adı verilmektedir.

Kararın İcraya Konulması Nedir?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere yargılama sürecinin tamamlanmasıyla birlikte mahkeme tarafından verilen karara “ilam”, “karar” ve “hüküm” denildiği açıklanmıştır. Mahkemenin kararı vermesi, kararın uygulanabilmesi için tek başına yeterli değildir. “Karar” verildiği andan itibaren kural olarak icra edilebilir. Fakat bu durum her mahkeme kararı için geçerli olmamaktadır.

Kararın icraya konulması, mahkeme kararının icra takibine konu edilmesi anlamını taşımaktadır. İlamlı İcra Takibi (Kararlı İcra Takibi) yolu ile mahkeme kararı icra takibine konu edilir ve mahkeme kararı ile birlikte hükmedilen alacak kalemleri icra takibi vesilesiyle haciz yolu ile tahsil edilir.

Takibe konulabilmesi için kesinleşmesi aranan bir kararın, takibe konulduğu tarihte kesinleşmiş olması gerekir. Takip tarihinde kesinleşmemiş ilam için, sonradan kesinleşmiş olsa dahi, şikayet yolu ile takibin iptaline gidilebilir. Elbette ki bu durum, karar kesinleştikten sonra ilamın yeniden icraya konulmasına engel teşkil etmeyecektir. İcraya konulabilmesi için kesinleşme şartı aranan bir ilamın, kesinleşmeden icraya konulması halinde, icra mahkemesine süresiz şikayet yolu ile ilamlı takibin iptali için müracaat edilebilir.

Karar Düzeltme Yoluna Başvurma Süresi Dolmadan Mahkeme İlamı İcraya Konulabilir mi?

Karar düzeltme yolu, bir kısım kararlar için açıktır. Eğer ki mahkemece verilen hüküm için karar düzeltme yolu açık ise, karar düzeltme yoluna başvurma süresi dolmadıkça veya bu yola başvurulmuş ise karar düzeltme talebi sonuçlanmadıkça, hükmün kesinleştiğinden bahsetmek mümkün olamayacaktır.

Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak Kararlardan Bazıları

“İlam”, “Hüküm” ve “Karar”ın icra edilebilirliğinden bahsetmiştik. Bazı Mahkeme Kararlarının icra edilebilmesi yani ilamlı icra takibi başlatılabilmesi ve geçerli olması söz konusu kararların kesinleşmesine bağlıdır. Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak Kararlar;

 1. Kira Tespit İlamları ve Eklentileri
 2. Boşanmaya İlişkin İlamlar ve Eklentileri
 3.  İntifa Hakkına İlişkin İlamlar ve Eklentileri
 4. Uyarlama Davasına İlişkin Kararlar ve Eklentileri
 5. Tapu Kaydının İptali ve Davacı Adına Tesciline İlişkin İlamlar ve Eklentileri
 6. Bir Paydaş Tarafından Diğer Paydaş Hakkında Verilmiş Olan Müdahalenin Menine, İşgal Tazminatına İlişkin İlamlar ve Eklentileri.
 7. Eser Sözleşmesinin İptali ile İlgili Taşınmazların Maliklerine Teslimine İlişkin İlam ve Eklentileri
 8. Hizmet Tespiti Davası Sonucu Verilen İlamlar ve Eklentileri
 9. Şuf’a Hakkına İlişkin İlamlar
 10. Şirketin Fesih, Tasfiyesine ve Tasfiye Memurunun Tayinine İlişkin İlamlar ve Eklentileri.
 11. Babalık Tespitine İlişkin İlamlar,
 12. Çocuk Teslimine İlişkin İlamlar,
 13. Taşınmazın Aynına İlişkin İlamlar,
 14. Olumsuz Tespit Davalarındaki İlamlarda
 15. Mülkiyet Hakkına Dayanan İlamlar, Mülkiyet Uyuşmazlığı Sonucu Verilen El Atmanın Önlenmesi ve Eklentileri.
 16. İdare Mahkemelerinin Eda Hükmü İçeren İlamları.
 17. Tapu Kaydının İptali ve Takdir Olunan Bedelin Alınmasına İlişkin İlamlar ve Eklentileri.
 18. Vergi Mahkemelerince Verilen ve Fazla Alınan Harç ve Verginin İadesine İlişkin İlamlar,
 19. Sayıştay İlamları,
 20. Cebri Tescil Davası Sonucu Verilen İlamlar ve Eklentileri,
 21. İstihkak Davasının Kabulüne İlişkin İlam ve Eklentileri,
 22. İpotek Akdinin İptaline ve Kaydın Terkinine İlişkin İlamlar,
 23. Kesinleşmemiş Hakem Kararları,
 24. Ceza Davaları Sonucu Verilen Tazminat ve Eklentileri,

Kesinleşmeden İcraya Konulabilecek Kararlardan Bazıları

Bazı Mahkeme Kararlarının icra edilebilmesi, söz konusu kararların kesinleşmesine bağlı değildir. Buna göre yaygın olan birkaç örnek ile bahsedecek olursak;

 1. Taşınmazın aynına ilişkin ilamların kesinleşmesi gerektiğini belirtmiştik. Ancak kiraya verilmiş taşınmazın tahliyesine ilişkin mahkeme ilamının icraya konulabilmesi için kesinleşmesine gerek yoktur.
 2. Nafaka hükümlerinin icrası için kararın kesinleşmesine gerek yoktur. (Nafakanın Kaldırılması Kararının kesinleşmesi gerekir.)
 3. İstirdat davasının icrası için kararın kesinleşmesine gerek yoktur. (Menfi Tespit Davası’nın İstirdat Davası’na dönüşmesi halinde kararın kesinleşmesi gerekir.)
 4. Boşanma davasında hükmedilen ziynet eşyası bedeli, boşanma kararının ferisi olmayıp, boşanma davasından bağımsız bir dava olduğundan kesinleşmeden takibe konulabilir.
 5. İtirazın iptali davasını (M.67) ve borçtan kurtulma davasını (M.69) kazanan alacaklının, ilamsız icra takibine devam edilmesini (haciz) isteyebilmesi (veya M.32 ye göre ilamlı icra takibi yapabilmesi) için itirazın iptali kararının kesinleşmesi şart değildir.

Son olarak önemle belirtmek gerekir ki kesinleşmesi gereken ilamların feri’i niteliğinde bulunan vekalet ücreti, yargılama giderleri gibi eklentilerinde icraya konulabilmesi için kesinleşmesi gerekir.

Av. Buğra Çapa

Av. Buğra Çapa, Tekirdağ Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır. 2019 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!