Makalelerimiz

Genel Vekaletname Nedir?

Vekaletname, vekil olan kişinin vekil eden kişinin bir işini görme veya işlemini yapma için aldığı yazılı belgedir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca vekaletname iki taraflı bir sözleşme niteliğindedir.

Bu yazımızda genel vekaletnameye ilişkin genel bilgiler paylaşılmış olup, hukuki uyuşmazlığınıza ilişkin detaylı bilgi için iletişim bölümündeki bilgilerden Çapa Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Vekaletname Çeşitleri Nelerdir?

Noter tarafından verilen vekaletnameler genel vekaletname, alım satım işlemlerine ilişkin vekaletname, veraset ilamı için vekaletname, şirket ve şirket yetkilileri için vekaletname gibi özel yetkili vekaletname çeşitleri bulunmaktadır.

Genel Vekaletname Ne Demektir?

Genel vekaletname, vekil olan kişinin vekil eden kişinin bir işini görme veya işlemini yapma için aldığı yazılı belgedir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 502. Maddesi ile Vekalet ilişkisi tanımlanmıştır.

Buna göre; “Vekâlet sözleşmesi, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir.”.

Genel Vekaletnamenin Kapsamı

Vekaletname verilen kişi (vekil edilen) vekil eden kişinin talimat ve istekleri doğrultusunda hareket etmelidir. Vekil, vekaletnamedeki yetkisini şahsen yerine getirmelidir. Ancak vekaletnamede bahsi geçiyorsa ya da vekil eden kişinin yazılı onayı bulunuyorsa gerekli hallerde üçüncü kişilere de işi gördürebilecektir.

Vekil, genel vekaletnamedeki yetkisinin dışına çıkıyorsa bu sebeple oluşan zararlardan kusuru oranında kendisi sorumlu olacaktır.

Genel Vekaletname Nasıl Verilir?

Vekaletname noterde verilir. Vekaletname veren yani vekil eden kişi noterde kimliğini ibraz eder. Vekil edilen kişi de notere kimliğini ibraz eder.

Vekaletname veren kişi hangi konularda, hangi işlemlere yönelik vekaletname vereceğini belirler. Noter bu hususları vekaletname metnine geçirir.

Vekil eden kişi, noter tarafından metne dökülen vekaletnameyi imzalar. Vekaletnamenin bir nüshası noterde kalır.

Genel Vekaletname Hangi Durumlar İçin Geçerlidir?

Genel vekaletname bir kişinin ya da şirketin hukuki, cezai ve icrai dava ve işlemlerini takip etmek amacıyla avukata ve/veya ilgili meslek erbabına verilir.

Avukata verilen vekaletnamede avukat vekaletnamenin aslını yahut aslı gibidir kaşeli ve imzalı halini sunmadığı takdirde dava açamayacak, hukuki işlemleri yürütemeyecektir.

Özel Yetkili Vekaletname Hangi Haller İçin Çıkarılır?

Bazı hallerde ise özel olarak belirtilen durum ve işlemlere ilişkin vekaletname verilir. Bu vekaletnamelere özel yetkili vekaletname denilmektedir.

Özel yetkili vekaletnameler;

 • Gayrimenkul alım – satışı,
 • Boşanma,
 • Araç satışı,
 • Arabuluculuk ve uzlaşma yetkisi,
 • Veraset/ İntikal Satış,
 • Şirket kuruluş yetkisi,
 • Tanıma ve tenfiz işlemleri,
 • Sulh,
 • Davadan feragat,
 • İflas ve konkordato işlemleri,
 • Anayasa Mahkemesinde dava açmak,
 • Bağışlama yapmak,
 • Şirket hisse devri,
 • Satış vaadine ilişkin vekaletnameler özel yetki gerektirir. Özel yetkili vekaletnamelerde vekaletname veren kişilerin fotoğraflarının bulunması gerekmektedir.

Genel Vekaletname İçin Gerekli Belgeler

Genel vekaletname için kimlik, pasaport gibi kimliğini belirten belgeler ile birlikte vekaletname verilecek olan kişinin adı, soyadı ve TC kimlik numarasının verilmesi gerekmektedir.

Genel Vekaletname Nasıl İptal Edilir?

Vekil eden kişi ile vekil olan kişi her daim karşılıklı olarak anlaşarak vekalet ilişkisini sona erdirebilirler. Bunun yanı sıra vekil olan kişi vekillikten istifa edebilir, tek taraflı vekalet ilişkisini sonlandırabilir. Tabii ki vekil eden kişi de vekalet ilişkisini sona erdirebilir.

Halk arasında vekaletnameyi iptal etmek olarak bilinen azil ile birlikte vekil eden, vekillik ilişkisini sona erdirebilir. Bu noktada vekili vekillikten azil eden vekil edenin haklı bir nedeninin bulunması önem arz etmektedir.

Genel Vekaletnamenin Süresi Nedir?

Genel vekaletname süreli olarak ya da süresiz olarak düzenlenebilir. Süreyi vekil eden tayin edecektir. Örneğin vekil eden vekaletname süresini bir yıl süreye tabi tutabilir.

Genel Vekaletname Örneği

Leh ve aleyhimde açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı T.C yargı organlarının, meclislerinin, daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, davalar açmaya icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, tahkime ve hakem tayinine, davayı kabule, davadan vazgeçmeye, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname, ihbarname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklif, kabul ve redde, keşif yaptırmaya keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, icra daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile, yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, murafaaya, kararları temyiz etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem şahit,katip ve ehlivukufları şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye kayıt ve suretler çıkarmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konularda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, yabancı ülke mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi için gerekli işlemleri yapmaya ve tanıma ve tenfize itiraza, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule, icra ihalelerine iştirak etmeye, adıma pey sürmeye mezun ve yetkili olmak üzere…… Barosu avukatlarından ………..adresinde mukim ………………… Vergi Kimlik Nolu Av. ……………………..tarafımdan vekil tayin edildi.

Av. Yonca İşsever Çapa

Av. Yonca İşsever Çapa, Özel Çamlıca Bilfen Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır. 2018 yılında Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!